Compass: Finanzielles Jahrbuch 1925, Band VI: Jugoslawien, Ungarn. - Page 76

Book title
Compass: Finanzielles Jahrbuch 1925, Band VI: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Jugoslawiens und Ungarns nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
76
Original pagination
56 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000541-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000541-76
Content
56 Jugoslavien. „Patria“, Papierindustrie und Handel, Beograd 870. Patrnogié, Nančié & Comp., Skoplje 490, 476'. Paul Christian, Novisad 195. Paulin Alojz, Trebnje 976. Paupert, Balaäa 8s Yogi, Odžaei 526. Paunkovié 8s Popovié, Soko Banja 432. Paunovié Duäan, Vräac 357. Paunovid Yolizar S., Vel. Be6 kerek 437. Paunovié Vojin, Vuéitrn 218. Pauschin Alois, Ljubljana 150. Pauser A. jun., Novomesto 196. Pavelié M. 8c L., Virovitica 203, 251. Pavelié 8c Comp., Zagreb 481. Pavié Jakov, Split 403. Pavila Ivan 8c Rikard Wiäinka, Bjelovar 413. Pavkovié M. R., Bank, Zagreb 520. Pavkovié MitaVel. Beékerek 385 Pavletid Artur, Krasica 128. Pavlica, Kettenindustrie und Bisenwaren, Zagreb 183, Samobor 176. Pavličié Josip & Co.,Zagreb 185. Pavlik Josef, Koěevje 378. Pavlin Ing. 8c Co., Ges. m. b. H., Ljubljana 156. Pavlina Jakob, Zagreb 342. Pavlov, Šmit 8c Co., Izbiäte 268. Pavlovié Aleksa St., Pirot 349, Pavlovié Aleksandar R., Beograd 466. Pavlovié Anastas, Beograd 412. Pavlovié Brüder Hadži, Skoplje 476. Pavlovié Brüder Jovan 8c Risto Tetovo 435. Pavlovié Öedo M., Beograd 295. Pavlovié Dim. A., Beograd 466. Pavlovié Dim. G., Beograd 328. Pavlovic Drag., Sušák 338, 324, Doberlin 316, Zagreb 342, 326. Pavlovié Gojko, Duvno 415. Pavlovié Hadži 8c Comp., Aleksinac 185. Pavlovié v Jevrem & Kimovié Hadi, Štip 433. Pavlovié Jovan B. Hadži, Soko Banja 432. Pavlovié Milován, Kragujevae 418. Pavlovié M. 8c Co. Obiliéevo 302. Pavlovié R., Zagreb 209. Pavlovié Simo & Sojko. Duvno 149. Pavlovié 8c Co., Beograd 377. Pavlovié et Komp., (Import) Beograd 466. Pavlovié 8c Ignjatovié, Bela Palanka 410. Pavlovié 8c Mirkovié, Požarevac 427. Pavlovié 8s Mladenovié, Beograd 412. Pavlovié 8c Yan Vinen, Beograd 187. Payer A. 8c Co., Zagreb 135. Ped Brüder, Dalj 455. Peěarevié & Petsehe, Vis 437. Pecarid Martin, Pližme 8)6. Peče Alois, Črna 526. Peôek Pran, Mima 333. Pečenko K., Ljubljana 352. Pečenovié Sava M., Skoplje 476. Peder Handels- und Industriebank 272. Pečevnik AI. 8c Cie., Ljubljana 141, 248, 470. Peclimajon Daniel 8cCie., Zemun 483, 451. Pečlin Rudolf Ing., Maribor 471, 195, 176 XVI. Pedner Adam, Mostar 130. Peönik Duäan, Zagreb 135. Pečnik F., Domžale 405. „Pehar“ A.-G,, Čengiévila 455, Sarajevo 234, 456. Pehlivänovié Lazar K., Stip 151. Peits Gergely 8c Co., Subotica 233. Pejakovié Julka, Beograd 457 Pejakovid 8c Pajié, Beograd 328. Pejanovid Brüder J., Podgorica 426. Pejanovid Risto, Spiit 151. Pejčié Jovan, Pirot 362. Pejčic Svetozar, Niä 348. Peičinovié Liubomir S., Beograd 466. Pejid Blagoje S., Pirot 349. Pejid, SImid 8c Comp., Beograd 412. Pejnovid Milan, Zagreb 144. Pejnovid8cCveher, Sarajevo 213. Pejovid Brüder, Cetinje 360. „Pek“ A.-G., Vel. Gradište 120. Peklar Alois, Karčovina 170. Peklo Béla, Novisad 130. Pelichower Karl, Zagreb 214. Polles Ferdinand Witwe, Celje 486. Pelzveredlungs- und Färberei-Ges. m. b. H.,Wien 336 VIII. Penca Franc, Mokronog 345. Penid A., Zagreb 209. Penié J., Zagreb 152. Pentz Viktor, Brod n/S. 217. Penuälijevid Uija K., Skoplje 490. Perdan Joh. Nachf., Ljubljana 248. Perenyi Andor Ing., Subotica 201. Perera David M., Sarajevo 162, 489. Perger Arthur, Mislinje 319, 333, 367, 173. Pergier Franz, Maribor 173. Perhavec 8c Valjak, Maribor 227. Perié Isak, Sarajevo 430. Perié Matteo, Stagno 356. Perié Petar M., Skoplje 403. Perié Todor, Kos. Mitrovica 218. Peřina Franjo, Sisak 177. Perinác Mita Nachf., Panéevo 212. Perišié Milan, Kraljevo 461. Perl Isak, Bjelovar 359. Perl Mavro & Söhne, Vei. Beékerek 492. Perles, Freudenthal 8c Bachwitz, Gorup, Ges. m. b. H., Ljubljana 401. Permat Pavle, Celje 400. Pernat Dragutin u. M. Jean, Zagreb 219. Pernjat Duäan T., Topia 435. Pernoväek Martin, Celje 329. Peroä Mr. Ph. D., Komm.-Ges., Zagreb 408. Perovié Dimitrije, Beograd 187. Perovic Duäan A., Skoplje 432. Perovié Gavrilo, Tetovo 363. Perovié Stevo, Split 514. Peräié Ivo Mr., Zemun 254. Pertinaö Öanak, Celje 168. Pertot I., Bled 295. Pesah Jakob L., Sarajevo 430. Pesah 8c Markovié, Tuzla 202. Pešié Ljubomir N., Prokuplje 428. Peäid Milisav M. 8c Miliéevié Milorad Dj., Beograd 377. Peäié Svetislav, Pirot 335. Peäid Velimir H., Niä 362. Pesing Hermann 8c Sohn, Mitrovica 333. Pesing 8c Poliak, Zagreb 443. Peäovid Živko, Itaäka 362. Peäut, Miiovié 8c Cie., Mostar 333. Petaj 8c Potočnjak, Zagreb 135. Peteline Josip, Ljubljana 193. Peteln Josef, Maribor 215. Peter 8c Tátié, Indjija 330. Peterka Elisabeth, Ljubljana420. Peterlin A., Ribnica 118, 322. Petermann Otto, Zagreb 209. Peteräié J. N., Ptuj 373. Petkosig Jos., Ljubljana 420. Petkovié Branko, Bos. Gradiäka 149. Petkovié D., Beograd 412. Petkovié Jakov, Te.slié 434. Petkovié Ljubomir 8c Salevic, Skoplje 305. Petkovié Marko, p. Marina, Blatta 261. PetkoviéP. Mihalj,Beograd211. Petkovié Pera, Valjevo 276. Petkovié Petar, Beograd 466. Petkovié Petar, Beograd 394. Petkovié Petar S., Aleksinac 409. Petkovié V. 8c Co., Beograd 466. „Petovia“,Lederindustrie-A.-G., Ljubljana 345, 361. Petr V., Hercegovac 267, 316. Petrák Gjuro, Karlo vac 351, 360. Petrák Gjuro 8c Sohn, Karlovac 417. Petranovié Marko, Delnice 297. Petravié 8c Co. A.-G., Zagreb 209. Petrié Fran, Zagreb 326, Novo Lökve 320. Petrié H., Ljubljana 162. Petrié Ivan, Borovnica 296. Petrié Josip, Gornja Radgona 486. Petrié Josip, Reéica ob Paki 241. Petrié 8c Bakaréié, Mrkopalj 320. Petrié 8c Comp., Sali 456. Petrié 8c Krstic, Beograd 187. Petrin Ad., Ljubljana 331. Petrinja, Stadt. Elektrizitätswerk 284. Petrinjaer Dampfsäge A.-G., Zagreb 326, Stand 323. Petroleum 256. Petroäid Marijan Split 373. Petroveéki Milan 8c Sohn, Brod 149. Petrovié Aleksander M., Beograd 187. Petrovié Andra, Beograd 377. Petrovié Apostol M., Skopljo 200. Petrovié Brüder, Beograd 859^
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!