Čechoslovakischer Versicherungs-Compass 1938 - Page 6

Book title
Čechoslovakischer Versicherungs-Compass 1938
Book description
Abriss über das Versicherungswesen, die Versicherungsgesetze und Aufsichtsbehörden sowie der Versicherungsverbände und -vereine der Tschechoslowakei; ausführliche Beschreibung der börsennotierten Versicherungsgesellschaften inklusive ihrer Bilanzen.
Consecutive pagination
6
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Front flyleaf, Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000371-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000371-6
Content
2 Přehled obsahu. Dozorčí úřady : stran» Ministerstvo sociální péče, odbor IV............................ 18 Ministerstvo vnitra, oddělení 16................................ 19 Pojišťovací zákony a předpisy 13—17 Všeobecný přehled, výsledky 1935 — 36 a dřívějších let, sociálního pojištění: úra- zové, nemocenské, pensijní pojištění...................... smluvního pojištění: životní, živelné pojištění . . . Svazy a spolky československého pojišťovnictví: 1.) pojištovnické spolky vědecké ....................... 2.) odborné svazy pojišťov-nické........................ 3.) svazy zaměstnanců a jednatelů ...................... Pojišťovací společnosti : Československé pojišťovací ústavy sociální........... Československé pojišťovací ústavy smluvní .... 38—107 Zahraniční pojišťovací ústavy v Československu činné . 107—134 Pojišťovací spolky : Pojišťovací spolky požární, spolky pro pojišťování koní 134—139 Spolky pro pojišťování skotu 139—144 VSeobecné poznámky. V textu uvedené kursy jsou, není-li nic jiného poznamenáno, vždy kursy peněžní. A.-o. G.-V. = mimořádná valná hro- mada. G.-V. = Valná hromada. Ord. G.-V. — Řádná valná hromada. Divid.-Kpns. — Dividendové kupony. Ges. = Společnost, i. Liqu. = v likvidaci. Kč = Koruna československá. Kpnverj. — Promlčené kupony. RM. = říšská marka. S = šilink. S. b. = oboustranný součet. 7-9 9—12 20—22 22—25 26—27 28—37 Inhaltsübersicht. Aufsichtsbehörden: Seite Ministerium für Soziale Fürsorge, Sektion IV. ... 18 Ministerium des Inneren, Abteilung 16.................... 19 Versicherungsgesetze und Vorschriften ........................ 13—17 Allgemeine Übersicht, Ergebnisse 1935—36 und früherer Jahre über die Sozialversicherung : Unfall-, Kranken-, Pensionsversicherungen 7—9 Vertragsversicherung : Lebens-, Elementarversicherung 9—12 Verbände und Vereine des csl. Versicherungswesens : 1.) Versicherungswissenschaftliche Vereine . . 2.) Versicherungs - Fachver-bände ..................... 3.) Angestellten- und Agentenverbände ............... Versicherungs-Gesellschaften: Čechoslovakische Sozialversicherungs-Anstalten . . 28—37 Čechoslovakische Vertrags-versicherungs-Anstalten . 38—107 Ausländische, in der Čecho-slovakei tätige Versicherungs-Anstalten .... 107—134 Versicherungs-Vereine: Feuerversicherungsvereine, Pferdeversicherungsvereine 134—139 Rindviehversicherungsvereine ................... 139—144 Allgemeine Bemerkungen. Die im Texte angeführten Kurse sind, wenn nicht anders bemerkt wurde, stets Geldkurse. A.-o. G.-V. = Außerordentliche Ge- neralversammlung. G.-V. = Generalversammlung. Ord. G.-V. = Ordentliche General- versammlung. Divid.-Kpns. = Dividenden-Kupons. Ges. — Gesellschaft, i. Liqu. — in Liquidation. Kč = Čechoslovák. Krone. Kpnverj. = Kupon Verjährung. RM = Reichsmark. S = Schilling. S. b. = Summa beiderseits. 20-22 22-25 26-27
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!