Compass. Industrie 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei - Page 931

Book title
Compass. Industrie 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei
Book description
Informationen zu Industrie-, Handel- und Export-Unternehmen Böhmen und Mährens und der Slowakei nach 19 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
931
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000360-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000360-931
Content
853 Allgemeine Inhalts-Übersicht, i Všeobecný prehľad obsahu. Firmenverzeichnis (weißes P api e r) nach 16 Hauptbranchen und 90 Gruppen (siehe Seite 961 > sowie nach Orten .geordnet. Enthält von ungefähr 3000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmungen Daten über Firmawortlaut, Inhaber, Prokuristen, Niederlagen, Gründungsjahr, Telegrammadresse, Arbeiterzahl, Art der motorischen Kraft, Pferdestärken, Erzeugnisse, ßpezialartikel, Produktions zahlen, Export, Telephon, Postsparkassenkonto, Bankverbindung usw. . 897 Warenverzeichnis Erzeuger: (graublaues Pa- p i e r) über 7000 Artikel alphabetisch geordnet. Bei jedem Artikel werden alle Firmen angeführt, welche denselben erzeugen. (Das Verzeichnis ist ein redaktionelles) ......................1105 Händler (weißes Papier): Dieses Verzeichnis ist nicht redaktionell ...................1071 Inhaltsverzeichnis (weißes Papier, vorne). Alphabetisches Gesamtregister aller Firmen (ohne Unterschied der Branche oder des Ortes). Enthält die Namen von 3000 Firmen mit Angabe der Seitenzahl im Werke, so daß jede Firma sofort nachgeschlagen werden kann.....................937 Ortsverzeichnis (rosa Papier), alphabetisch geordnet. Anführung sämtlicher Orte, aus welchen Firmen gebracht werden, mit genauer Angabe der Seitenzahlen, wo der bezügliche Ort mit allen Firmen zu finden ist.....................957 Allgemeine Bemerkungen. Firmen mit X Zeichen sind nicht protokolliert. Der Firmawortlaut ist durch-gehends in Kursivlettern gesetzt. Ist der Name der Inhaber einer Firma mit dem Firmawortlaut gleichlautend, so ist er nicht separat erwähnt; bei Übereinstimmung des Zunamens sind die Inhaber nur mit dem Anfangsbuchstaben bezeichnet. Ist das Domizil der Inhaber nicht mit dem Sitze der Firma gleich, so ■ist es, soweit es bekannt war, dem Namen in Klammern beigesetzt. Abkürzungen siehe Seite . . 5 Soznam firiem (biely papier) usporiadaný dľa 16 hlavných oborov a 90 skupín (viď strana 961), ako aj dľa miest. Obsahuje okolo 3000 priemyslových, obchodných a vývozných podnikov, údaje o znení firmy, mená majiteľov, prokuristov, skladov, rok založenia, adresy telegramov, počet robotníkov, spôsob pohonnej sily, počet konských síl, výrobky, špeciálnu výrobu, vyrobené množstvo, vývoz, telefon, účet šekového úradu, bankové spojenie atď............897 Soznam tovaru Výrobci: (šedomodrý pa- pier) vyše 7000 druhov, abecedne sostavených. U každého druhu tovaru sú uvedené firmy, ktoré ho vyrábajú. (Tento soznam je redakčne usporiadaný) . . . 1105 Obchodníci (biely papier): Tento soznam nieje redakčně usporiadaný................1071 Soznam obsahov (biely papier vpredu). Abecedný soznam všetkých firiem (bez rozdielu oboru alebo miesta). Obsahuje mená 3000 firiem s udaním strany diela, tak že sa môže každá firma hned nájsť...................937 Soznam miest (ružovýpapier) abecedne sostavený. Všetky miesta, z ktorých sú uvedené firmy, s presným označením čísla strany, kde sa môže nájsť dotyčné miesto s firmami.....................957 Všeobecné poznámky. Firmy označené X nie sú protokolované. Znenie firmy je vždy značené ležatým písmom. Ak je meno majiteľa so znením firmy totožné, nie je zvlášť uvedené, pri stejných menách majiteľov sú tieto označené začiatočným písmenom. Ak bydlisko majiteľa, nie je totožné so sídlom firmy, je uvedené, pokiaľ je známe, v zátvorkách. Skratky viď strana .... 5
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!