Compass. Industrie und Handel 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei - Page 991

Book title
Compass. Industrie und Handel 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei
Book description
Informationen zu Industrie-, Handel- und Export-Unternehmen Böhmen und Mährens und der Slowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
991
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000359-9/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000359-991
Content
931 Allgemeine Inhalts-Übersicht. Firmenverzeichnis (weißes P a-p i e r) nach 16 Haupthranehen und 90-Gruppen (siehe Seite 961) sowie nach Orten geordnet. Enthält von ungefähr 3000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmungen Daten über Firmawortlaut, Inhaber, Prokuristen, Niederlagen, Gründungsjahr, Telegrammadresse, Arbeiterzahl, Art der motorischen Kraft, Pferdestärken, Erzeugnisse, ßpezialartikel, Prod uk t io ne zahl e n, Export, Telephon, Postsparkassenkonto, Bankverbindung usw. . 961 Warenverzeichnis A) Erzeuger: graublaues Papié r) über 7000 Artikel alphabetisch geordnet. Bei jedem Artikel werden alle Firmen angeführt, welche denselben erzeugen. (Das Verzeichnis ist ein redaktionelles) .....................1105 B) Händler: (graublaues P a-^ p i e r) anschl. an das Warenverzeichnis der Erzeuger. Dieses Verzeichnis ist nicht redaktionell 1489 Inhaltsverzeichnis (weißes Papier, vorn e). Alphabetisches Gesamtregieter aller Firmen (ohne Unterschied der Branche oder des Ortes). Enthält die Namen von 3000 Firmen mit Angabe der Seitenzahl im Werke, so daß jede Firma sofort naehgeschlagen werden kann....................937 rtsverzeichnis (l-osa Papier), alphabetisch geordnet. Anführung sämtlicher Orte, aus welchen Firmen gebracht werden, mit genauer Angabe der Seitenzahlen, wo der bezügliche Ort mit allen Firmen zu finden ist....................957 Allgemeine Bemerkungen. Firmen mit X Zeichen sind nicht protokolliert. Der Firmawortlaut ist durchgehend« in Kursivlettern gesetzt. Ist der Name der Inhaber einer Firma mit dem Firmawortlaut gleichlautend, so ist er nicht separat erwähnt; bei Übereinstimmung des Zunamens sind die Inhaber nur mit dem Anfangsbuchstaben bezeichnet. Ist das Domizil der Inhaber nicht mit dem Sitze der Firma gleich, so ist es, soweit es bekannt war, dem Namen in Klammern beigesetzt. Abkürzungen siehe Seite . . 5 Všeobecný prehľad obsahu. Soznam firiem (biely papier) usporiadaný dľa 16 hlavných oborov a 90 skupín (viď strana 961), ako aj dľa miest. Obsahuje okolo 3000 priemyslových, obchodných a vývozných podnikov, údaje o znení firmy, mená majiteľov, prokuristov, skladov, rok založenia, adresy telegramov, počet robotníkov, spôsob pohonnej sily, počet konských síl, výrobky, špeciálnu výrobu, vyrobené množstvo, vývoz, telefón, účet šekového úradu, bankové spojenie atď.............961 Soznam tovaru A) Výrobci: (šedomodrý papier) vyše 7000 druhov, abecedne sostavených. U každého druhu tovaru sú uvedené firmy, ktoré ho vyrábajú. (Tento soznam je redakčne usporiadaný) . . . 1105 B) Obchodníci: (šedomodrý papier) sú pripojení k soznamu tovaru výrobcov. Tento soznam nie je redakčne usporiadaný 1489 Soznam obsahov (biely papier vpredu). Abecedný soznam všetkých firiem (bez rozdielu oboru alebo miesta). Obsahuje mená 3000 firiem s udaním strany diela, tak že sa môže každá firma hned nájsť......................937 Soznam miest (r u ž o v ý p a p i e r) abecedne sostavený. Všetky miesta, z ktorých sú uvedené firmy, s presným označením čísla strany, kde sa môže nájsť dotyčné miesto s firmami.....................957 Všeobecné poznámky. Firmy označené X n^e sú protokolované. Znenie firmy je vždy značené ležatým písmom. Ak je meno majiteľa so znením firmy totožné, nie je zvlášť uvedené, pri stejných menách majiteľov sú tieto označené začiatočným písmenom. Ak bydlisko majiteľa, nie je totožné so sídlom firmy, je uvedené, pokiaľ je známe, v zátvorkách. Skratky viď strana .... 5 59* 11
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!