Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1938: Čechoslovakei. - Page 11

Book title
Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1938: Čechoslovakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen der Tschechoslowakei nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
11
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000343-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000343-11
Content
7 Všeobecný přehled obsahu. Seznam firem (bílý papír) uspořádán dle 16 hlavních oborů a 99 skupin (viz str. 11), jakož i dle míst. Obsahuje kolem 35.00(1 průmyslových, obchodních a vývozních podniků, údaje o znění firmy, jména majitele, prokuristů, skladů, rok založení, adresy telegramů, počet dělníků, způsob pohonné síly, počet koň. sil, výrobky, speciální výrobu, množství vyrobené, vývoz, telefon, účet šekového úřadu, bankovní spojení atd. 337-1799 Seznam zboží A) Výrobci: (šedomodrý papír), přes 7000 druhů, abecedně seřazených. U každého druhu zboží jsou uvedeny firmy, které toto vyrábí. (Seznam tento jest redakčně uspořádán) . 1841 B) Obchodníci: (bílý papír) jsou připojeni k seznamu zboží výrobců. Tento seznam není redakčně uspořádán ....................... 2241 Seznam obsahu (bílý papír vpředu). Abecední rejstřík všech firem (bez rozdílu oboru neb místa). Obsahuje jména 35.000 firem s udáním stránky díla, takže může býti každá firma ihned nalezena .... 21 Seznam míst (růž ový papír) abecedně seřazený. Všechna místa, z nichž firmy jsou uvedeny, s přesným označením čísla strany, kde možno nalézti dotyčné místo s firmami .... 209 Všeobecné poznámky. Firmy označené X nejsou protokolovány. Znění firmy jest veskrz ležatým písmem sázeno. Je-li jméno majitele firmy se zněním firmy totožné, není toto zvlášt uvedeno; při stejných jménech majitelů jsou tito začátečním písmenem označeni. Není-li bydliště majitele totožné se sídlem firmy, jest uvedeno, pokud známo, v závorkách. Allgemeinelnhalts-Übersicht. Firmenverzeichnis (weißes Papier) nach 16 Hauptbranchen und 99 Gruppen (siehe Seite 11) sowie nach Orten geordnet. Enthält von ungefähr 35 000 Industrie-, Handelsund Export-Unternehmungen Daten über Firmawortlaut, Inhaber, Prokuristen, Niederlagen, Gründungsjahr, Telegrammadresse, Arbeiterzahl, Art der motorischen Kraft, Pferdestärken, Erzeugnisse, Spezialartikel, Produk-tionszahlen, Export, Telephon, Postsparkassenkonto, Bankverbindung etc. 337—1799 Warenverzeichnis A) Erzeuger: (graublaues Papier) über 7000 Artikel alphabetisch geordnet. Bei jedem Artikel werden alle Firmen angeführt, welche denselben erzeugen. (Das Verzeichnis ist ein redaktionelles) .... 1841 B) Händler: (w'eißes Papier) anschließend an das Warenverzeichnis der Erzeuger. Dieses Verzeichnis ist nicht redaktionell........... 2241 Inhaltsverzeichnis (weißes Papier, vorne). Alphabetisches Gesamtregister aller Firmen (ohne Unterschied der Branche oder des Ortes). Enthält die Namen von 35.000 Firmen mit Angabe der Seitenanzahl im Werke, so daß jede Firma sofort nachgc-schlagen werden kann..............21 Ortsverzeichnis (rosa Papier), alphabetisch geordnet. Anführung sämtlicher Orte, aus welchen Firmen gebracht werden, mit genauer Angabe der Seitenzahlen, wo der bezügliche Ort mit allen Firmen zu finden ist 209 Allgemeine Bemerkungen. Firmen mit X Zeichen sind nicht protokolliert. Der Firmawortlaut ist durchgehends in Kursivlettem gesetzt. Ist der Name der Inhaber einer Firma mit dem Firmawortlaut gleichlautend, so ist er nicht separat erwähnt; bei Übereinstimmung des Zunamens sind die Inhaber nur mit dem Anfangsbuchstaben bezeichnet. Ist das Domizil der Inhaber nicht mit dem Sitze der Firma gleich, so ist es, soweit es bekannt war, dem Namen in Klammer beigesetzt.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!