Compass. Finanzielles Jahrbuch 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei. - Page 7

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei.
Book description
Darstellung der Schulden und Währungsverhältnisse der früheren Tschechoslowakei und der staatsfinanziellen Verhältnisse Böhmen und Mährens; ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
7
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000329-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000329-7
Content
Inhaltsübersicht Přehled obsahu. Schulden der früheren Čecho- slovakei..................... 50—74 Wahrungsverhältnisse in der früheren Čechoslovakei . 75 Protektorat Böhmen und Mähren: Wirtscliaftspolitisclie Maßnahmen ................. 78 80. 89— 92 Bankengesetze und Verordnungen ................... 80 —89 Währungsverhältnisse . . . 92—97 Landesanielien .... . 98—101 Städteanlehen....................101—105 Lose................................ 100 Notenbank..........................107—124 Staatliche Institute : Eeeskompte- und Lomhard- Anstalt ................... 125—129 Allg. Fonds d.Geldinstitute 129—131 Spezialfonds für Nachkriegsverluste .................... 132—134 liottericunternehmen . . . 134—130 Pfandbriefinstitute: Aktiengesellschaften . . . 137—148 Landes-Hypothek.-Anstalten 148—107 ľ fa n d b r i efän st alt en der Sparkassen ...................... 107—172 Aktien-Kredit-Banken . . . 173 — 220 Sparkassen, Kreditgenossenschaften ...................... 227—336 Bankierbuch ..................... 337—353 Industrie-Aktiengesellschaften : Badeanst., Kurorte, Hotels 358—303 Bau und Baumaterialien . 304—380 Glas, Porzellan, Keramik . 387—403 Berg- und Hüttenwerke . . 404 — 449 Maschinen-«.Metallindustrie 450—517 Brauereien, Getränkeind. . 518 563 Chemische Industrie . . 504 597 Mineralöl, Kerzen, Seifen . 598—004 Lebensmittelindustrie . . . 005—028 Elektroindustrie: a) Stromlieferung . . . 031—048 b) Elektrotechnik . . . 048—003 Filmindustrie................... 004—067 Holzindustrie Ä .... 008—076 Lederindustrie ................ 677—084 Papier- und graphische Industrie..................... 085—704 Textilindustrie . . . . 705 — 739 Zucker und Zuckerwaren . . 740—779 Diverse ......... 780—794 Kartellwesen: Kartellgesetz................... 354—357 Bau und Baumaterialien . 306 — 307 Dluhy dřív. Československa . 50—74 Měnové poměry v dřív. Československu .......................... 75 Protektorát Čechy a Morava : Hospod ářsko-politická opatření........... 78—80, 89—92 Bankovní zákony a nařízení 80—89 Měnové poměry.................... 92—97 Zemské půjčky....................98—101 Městské půjčky..................101—105 Losy .............................. 100 Národní banka.................107— 124 Státní podniky: Reeskontní a lombardní ústav.....................125—129 Všeobecný fond peněžních ústavů........................129—131 Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů . . . 132—134 Loterní podniky.............134 — 130 Ústavy zástavních listu: Akciové společnosti .... 137—148 Zemské hypoteční ústavy . 148—167 Ústavy zástavních listů spořitelen....................107—172 Akciové úvěrní banky . . . 173—220 Spořitelny, úvěrní společenstva ...................... 227—336 Seznam bankéřů ............... 337 353 Průmyslově akciové společnosti: Lázně, lázeňská místa, hotely 358—363 Průmysl stavební a stavebních hmot................ 304—380 Sklo, porculán, keramika . 387—403 Doly a hutě ............... 404-449 Strojní a kovodělný průmysl 450—517 Pivovary, průmysl nápojů . 518—563 Chemický průmysl . . . 564—597 Minerální oleje, svíčky, mýdla..................... 598—004 Potravinářský průmysl . . 005—028 Elektrický průmysl: a) Dodávka proudu . . . 031—048 b) Elektrotech. průmysl . 048—063 Filmový průmysl................ 604—607 Dřevařský průmysl . . . 068—676 Průmysl kožní.................. 077—084 Papírnický a grafický průmysl...................... 085—704 Průmysl textilní............... 705—739 Cukr a cukrové zboží . . . 740—779 Různé . 780—794 Kartely : Kartelový zákon................ 354—357 Průmysl stavební a stavebních hmot......................... 360—367
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!