Compass. Finanzielles Jahrbuch 1940: Böhmen und Mähren, Slowakei. - Page 19

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1940: Böhmen und Mähren, Slowakei.
Book description
Darstellung der Schulden und Währungsverhältnisse der früheren Tschechoslowakei und der staatsfinanziellen Verhältnisse Böhmen und Mährens; ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
19
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000328-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000328-19
Content
15 Elektrický průmysl: a) Dodávka proudu . . . 665—684 b) Elektrotech. průmysl .685—699 Filmový průmysl.............. 700—703 Dřevo-průmysl................ 704—715 Průmysl kožní................716—724 Papírnický a grafický průmysl................... 725—745 Průmysl textilní............. 746—782 Cukr a cukrové zboží . . . 783—828 Různé 829—843 Kartely: Kartelový zákon.............. 381—384 Průmysl, stavební a stavebních limot..................... 395—396 Sklo, porculán, keramika . 417—421 Doly a hutě..................... 441—446 Strojní a kovodělný průmysl 488—491 Pivovary........................ 554—555 Chemický průmysl .... 599—601 Průmysl minerálních olejů 632 Potravinářský průmysl . . 641—645 Elektrický průmysl . . . 666—668 Dřevo-piůmysl................ 705—706 Průmysl kožní....................... 716 Papírnický a grafický průmysl...................... 727—728 Průmysl textilní ..... 749—752 Cukerní průmysl................. 783—786 Různé............................... 829 Pojišťovny........................ 844—922 Dopravní podniky: 1. Železnice: Hlavní dráhy .... 923—930 Místní dráhy .... 930—934 Malodráhy................. 935—941 2. Plavební společnosti . . 942—947 3. Letecké společnosti . . . 947—948 4. Různé dopravní pod- niky ..................... 948—953 Úřad říšského protektora . . 953 Ministerstva...................... 954—963 Pražská bursa ................. 964 968 Exportní ústav v Praze . . 968 Obchodní komory ...................... 969 Dodatky............................... 970 Příloha: Mezinárodní statistické přehledy....................... 2001 Elektroindustrie: a) Stromlieferung . . . 665—684 b) Elektrotechnik . . .685—699 Filmindustrie................ 700—703 Holzindustrie................ 704—715 Lederindustrie...................716—724 Papier und Graphische . . 725—745 Textilindustrie................. 746—782 Zucker und Zuckerwaren . . 783—828 Diverse......................... 829—843 Kartellwesen: Kartellgesetz................ 381—384 . Bau und Baumaterialien . 395—396 Glas, Porzellan, Keramik . 417—421 Bergbau, Hüttenwesen . . 441—446 Maschinen-u. Metallindustrie 488—491 Brauereien................... 554—555 Chemische Industrie . . . 599—601 Mineralölindustrie . . 632 Lebensmittelindustrie . . . 641—645 Elektroindustrie . .... 666—668 Holzindustrie................... 705—706 Lederindustrie...................... 716 Papier und Graphische . . 727—728 Textilindustrie.............. 749—752 Zuckerindustrie................. 783—786 Diverse............................. 829 Versicherungsgesellschaften 844—922 Verkehrsanstalten: 1. Eisenhahnen: Hauptbahnen .... 923—930 Lokalbahnen .... 930—934 Kleinbahnen .... 935—941 2. Schiffahrtsgesellschaften . 942—947 3. Luftverkehrsgesellschftn. 947—948 4. Diverse Transportunter- nehmungen ............. 948—953 Amt des Reichsprotektors . 953 Ministerien.............. 954—963 Prager Börse............. 964—968 Exporlinstitut in Prag . . . 968 Handelskammern............. 969 Nachträge .......................... 970 Anhang: Internationale statistische . Übersichten................... 2001
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!