Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft 1924 - Page 1710

Book title
Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft 1924
Book description
Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft nach Bundesländern unterteilt sowie namens- und ortsalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
1710
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000252-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000252-1710
Content
1548 — REGISTER ZUM BRANCHEN-VERZEICHNIS - Teil B Urz^dzenia dla fabryk spirytosu i droždžy - Spiritus- und Presshefefabrikseinrichtungen. Urzqdzenia dla fabryk sucharów — Zwiebackfabrikseinrichtungen. Orzgdzenia dla fabryk szkla - Glasfabrikseinrichtungen. Urzgdzenia dla fabryk towairów metalorych — Metallwarenfabriks- 6Í7lTÍChtUľlQ67l. Urzqdzeuia. dlla fabryk wyrobów cementowych — Zementwarenfabrikseinrichtungen. Uirzgdzenia dla garncam - Töpfereieinrichtungen. Urzgdizenia dla gorzeM i fabryk likiteröw - Branntweinbrennerei-und Likör fabrik seinriclitungen. Urzgdzenia dia kantarów - Kontoreinrichtungen. Urzgdzenia dia laboratorjów — Laboratorieneinrichtungen. Urzgdzemia dia mlynów — Mühleneinrichtungen. Urzíjdzenia dla odiewani — Giessereieinrichtungen. Urzgdzenia dla ogrzewania wody - Warmwasserheizungsanlagen. Uirzgdzenia dla okien wystawowych — Schaufenstereinrichtungen. Urzgdzenia dla opróžniania dolór z nieczystosči — Fäkalien-Gruben-entleer ungsanlagen. UíTzqdzenia dla piekarň — Bäckereieinrichtungen. Urzgdzenia dla pomieszkaň — Wohnungseinrichtungen. Urzgdzenia dla pralň parowych — Dampfwäschereieinrichtungen. Urzgdzenda dla prz^dzalň - Spinnereieinrichtungen. Urzřjdzenia dia aejestratur - Registratureinrichtungen. Urzgdzenia díla áwiatla elektrycznego i enďrgji — Elektrische Licht-und Kraftanlagen. Urz^dzenia dla szynków — Schankeinrichtungen. Urzgdzenia dla tkalťi — Webereieinrichtungen, Textilfabrikseinrichtg. Urzqdzenia dla wietrzenia - Ventilationsanlagen. Urzgdizeniai dla wykorzystywania pary - Abdampfverwertungsanlagen. Urzqdzenia dia wyrobu lodu — Eiserzeugungsanlagen. Uirzgdzenia dla zakladów impregnowaniia — Imprägnierungsanlageneinrichtungen. Urzqdzenia dla zaopatrzenia wody - Wasserversorgungsanlagen. Li rz edzeni a do aLarmowanáa (elektryczne) - Alarmsignalanlagen (elektrische). Urzgdzenia do czyszczenia flaszek — Flaschenreinigungsanlagen. Urzgdzenia do gaszenia opnia (stale) - Feuerlöscheinrichtg. (stabile). Urzgdzenia do gotowania pary — Dampfkochanlagen. Urzíjdzenia do ladowania - Verladeanlagen. Urz^dzemia do mroženia — Gefrieranlagen. Uirzqdzenia do nawadniania — Bewässerungsanlagen. Urzgdzenia do ochladzania i zamairzania - Kühl- und Gef rieranlagen. Urzgdzenia do opalanáa gázem - Gasfeuerungs- und Heizanlagen. llrzqdlzenáa db ow^plania kot dó w» i oczyszezania z osadu. — Kessel-bekohlungs- und -entschlackungsanlagen. Urzgdzenia do plóczek wtjgli — Kohlenwäscheeinrichtungen. Urzqdzenia do przesuwania — Rangieranlagen. Urzgdzenia do przesuwania dla torów pol^czeniowych - Rangiéranlagen für Anschlussgleise. Urzgdzenia dt» uprzptniečia popiolu — Entaschungsanlagen Urzgdzenia dt» uwalniania od gazów - Entgasungsanlagen. U.rzgdzenia do wyoiggania, wylugowania — Extraktionsanlagen. Urzgdzenia ellektrotechniczne i budowa przyezadów - Elektrotechn. Installationen und Apparatebau. Urzjplzenia elektryczne — Elektrische Anlagen, Elektr. Installationen. Urzgdzenia elektryczne dla šwiiatla 1 energ ji - Elektrische Anlagen für Licht und Kraft. Urz^dzemia fabryczne - Fabrikseinrichtungen. Urzqdzenia fabryk chemikaljów — Chemische Fabrikseinrichtungen. Uirzqdzenia fabryk gnpsu — Gipsfabrikseinrichtungen. Urzqdzemia farbjarri — Färbereieinrichtungen. Urzgdzenia gazowe i wodociqgowe — Gas- und Wasserleitungsinstallationen, Gas- und Wasserleitungseinrichtungen. Urzfjdzenia gromochronowe — Blitzableiteranlagen. Urzqdzenia hotelowe — Hoteleinrichtungen. Urziplzenla i) apanaty do spajania jedinolitego - Autogene Schwei ss-anlagen und -apparate. Urzgdzenia i airtykuly zapotrzebowania dla tkalň — Webereieinrichtungen und -bedarfsartikel. Urzgdzenia i maszyny dla cegiehi — Ziegeleieinrichtung. u. -Maschinen. Urzqdzenia i masizyny dlla fabryk guzików — KnopffabrikSeinrichtungen und -Maschinen. Urzqdzema i maszyny dla fabryk obuwia — Schuhfabrikseinrichtungen und -mascliinen. Urzgdzenia i maszyny dla fabryk árodków žywnosci — Nahrungsmittelfabrikseinrichtungen und -maschinen. Uirzgdzenia i maszyny dla fabryk wyrobów cementowych — Zementwaren fabrik seinriclitungen und -maschinen. Urzgdzenia i maszyny do rozdrabniania na twardo - Hartzerkleinerung sanlagen und -maschinen. Urzgdzenia i maszzyny fabryk garncarstwa artystycznego (ceramiez-nych) - Keramische Fabrikseinrichtungen und -maschinen. Urzgdzenia i náczynia za bez pieuzajgee od ekspllozyi ogmia - Explosions- und feuersichere Anlagen und Ge fasse. Urzgdzenia i praslj wodme (bydrauliczne) — Hydraulische Anlagen und Pressen. Urzgdzenia k^pielowe - Badeeinrichtungen. Unzgdzenia kqpiefowe il klozetowe - Bade- und Klosetteinrichtungen. Urzgdzemia kinowe — Kinoeinrichtungen. Urzgdzenia klozetowe - Klosettanlagen. Urzgdzenia kotlów parowych — Dampfkesselanlagen. Urzqdzenia kottown — Kesselhauseinrichtungen. Uirzgdzenia kuchni, dla hotelów, restauracyj i kawiani - Herdanlagen für Hotels, Restaurants und Cafés. Urzgdzenia lazienkowe — Badezimmeranlagen. U'rzpdzenia mehlowe (artystyezne) — Möbel- (feine Kunst- usw.) Einrichtungen. » Urzi^dzenia mlynów do mielleniia kosci - KnochPnrniihlcneinrichtungen. Urzgdzenia mlynowe dia rozdrabnianiia korzeni - Mühlenanlagen für Gewürzzerkleinerung. Urzgdzenia mlynowe dla rozdrabniania leków — Mühlenanlagen für Drogenzerkleinerung. Urzgdzenia parowe — Dampfanlagen. Uirzqdzenia pieców kuchennych — Herdanlagen. Urzgdzenia piekarni chleba — Brotfabrikseinrichtungen. Urzqdzenia podwórz (dworów) dla drobin — Geflügelhofeinrichtungen. Urzgdzenia pokojów kawalerskicli — Herrenzimmereinrichtungen. Urz^dzenia przygotowawcze - Aufbereitungsanlagen. Urzgdzemia rzežú i maszyny — Fleischereieinrichtungen u. -maschinen. Urzgdzenia sanitarne — Sanitäre Einrichtungen. Urzgdzenia sikawkowe — Spritzanlagen. Urzgdzenia sklepowe — Geschäftseinrichtungen. Urzgdzenia studzieňne — Brunnenanlagen. UrzspHzenia sygnalow áwietlnych dia hotelów — Hotellichtsignalanlagen. Urzpdzenia szpitalne — Spitaleinrichtungen. Urzqdzenia tartakowe - Sägeeinrichtungen, Sägewerkseinrichtungen. U.rz^dzenia torów przemyslowych — Industriegleisanlagen. Urz^dzenia transmisyjne - Transmissionsanlagen. UrzEplzenia warsztatowe — Werkstätteneinrichtungen. Urzgdzeniia wewn^trzne dia samochodów — Automobilinnenausstattung. Urzqdzenia wjertnicze do skal - Gesteinbohranlagen. Urzgdzenia wodiociggów — Wasserleitungsinstallationen. Urzgdzenia wystawowe — Auslageeinrichtungen. Urzedy licytacyjne — Versteigerungsämter. Uszczelnienia j, materjaly do uszczelinienia — Dichtungen und Dirh-tungsmaterialien. Uszczelndenia nabd'jacza. (strzelb) — Stoffbüchsenpackungen. Uszka dziórki1 dla buicików - Schuhösen. Uszka (dziórki) dia szuwrówek — Miederösen. Uszka (dziórki) i haczki do bucików - Schuhösen und -haken. Uwalniiacze od olliwy przez parQ - Abdampfentider. Uwalnianie od kamienia kotlowego i ochrona ]»rzed .nim - Kesselsteinlösung und -Verhütung. Užywane maszyny - Gebrauchte Maschinen. Varietes - Varietés. Waga. wodna - Libellen (Wasserwaagen). Wag! analizowe - Analysenwaagen. Wagi balansyjne (wahadcze) - Balancewaagen). Wag! balansyjne i kuohenne - Balance- und Küchenwaagen. Wagi decymiaime - Dezimalwaagen. Wagi dia wagonów — Waggonwaagen. Wagi ihandlowe - Handelsgewichte. Wagi i ciQžarki - Waagen und Gewichte. Wagj kopalniane - Grubenwaagen. Wagi kuohenne - Küchenwaagen (Küchenbalancewaagen). Wagi osobo we - Personenwaagen. 1 Wagi pomostowe - Tafelwaagen, Brückenwaagen. Wagi pomostowe kolejowe - Geleisbrückenwaagen. Wagi stolowe - Tischwaagen. Wiagony — Waggons. Wagony dla kolejek - Waggons für Kleinbahnen. Wagony dla koleji polnych - Feldbahnwagen. Wagony towarowe - Gütenoagen. Walcownie - Walziverke. Walcownie blachy - Blechwalzwerke. WalcO'Wnie na zimno — Kaltwalzwerke. Walcownie piasku - Sandwalziverke. Walki prziy maszynie do kopjowania - Kopierrollen für Kopiermaschinen. Walkorbowy - Kurbelwellen. Wanny kqpielowe - Badewannen. Wapniarnie - Kalkwerke. Wapno - Kalk. Wapno szamotowe - Schamottemörtel. Warsztaty aTtystyc.zno-przemyslowe - Kunstgewerbliche Werkstätten. Warsztaty dla neprawy masžyn do pisania — Schreibmaschinenreparatur we r k st ä t ten. Warsztaty dla naprawy samochodów - Automobilreparaturwerkstätten'. Warsztaty dla naprawy sygnalow samochodowych — Automobilsignal-r eparaiurwerk stätten. Warsztaty dla rozciggania želaza sztabowego — Stabeisenzieher eien. Warsztaty do ubíjania i íozciggania - Stanz- und Ziehwerke. Warsztaty dynasowe — DinasWerke. Warsztaty emaljowania. - Emailwerke. Warsztaty meoliaiiiczno - Mechanische Werkstätten. Warsztaty orto)>edycz.ne - Orthopädische Werkstätten. Warsztaty :re.paracýjne dla obr^ezy samochodowych - Autnmnbilreifen-reparatur anstatten. Wata i materje opatiruinkowe - Watte und Verbandstoffe. Wazony na palmy - Palmentöpfe. Wed'liny — Selcherwaren. W^dliniarnie — Fleisch Selchereien, Selcher. W^giel dia celów elektrycznych - Kohle für elektrische Zwecke. Wfjgiel dia kin — Kinokohlen. Wbgiel do kadzielnic - Rauchfasskohle. Wegiel do prasowania - Bügelkohle. Wegiel drzewny - Holzkohlen. Wegiel galwaniczny — Galvanische Kohlen. Wegiel i koks hurtowny - Kohlen und Koks en gros. Weg le - Kohlen. Welna do czyszczenia - Putzwolle. Welna ]iapierowa - Papierwolle. ,Welna poüczosznieza - Strickwolle. Wentylatory - Ventilatoren. Wentylatory do ochladzania - Kühlrentilatoren. Wentylatory (elektryczne) — Ventilatoren (elektrische). Wentylatory (przewietrzniki> elektryczne - Elektrische Ventilatoren. Weterynarze - Tierärzte. W^že gumowe — Gummi Schläuche. W e/s. e konopniane sunowe i gnrnowe - Hanf Schläuche, roh u. gumm. Wiadro (kubel) na wQgle — Kohlenkübel. Wiatrowe oczyszczacze (zboža)1 - Windsichter. Wigzadla - Binder. Wiqzadla rzemieniowe - Riemenverbinder. Wiqzania daclvowe - Dachkonstruktionen. Widokówki - Ansichtskarten. Wielokrgžek - Flaschenzüge. Wierz(;hy do bucików — Schuhoberteile. W'ina flaszkowe - Flaschenweine. Wina owocowe - Frucht- und Obstweine. Wiina owocowe i jagod'owe - Obst- und Beerenweine. Windy - Aufzüge. Windy budowlane - Bauaufzüge. Windy cipzár owe — Lastenaufzüge. Windy dla potraw - Speiseaufzüge. Windy osobowe - Personenaufzüge. Windy noryowß (paternosterowe) - Paternosteraufzüge. Windy samocbodiowe — Automobilwinden. Winiarnie — Weinstuben. Winjetki do kapeluszy - Hutvignetten. Winny kamieň (surow'y) - Weinstein (roh). Wina musujace. Szampan. — Schaumwein, Champagner. Wior.y z drzewa. - Holzwolle. Wirówki — Zentrifugen. Witrjol miedzi (osady) - Kupfervitriol (Rückstände). Witryny i skrzynki wystawowe ze szkla - Glasvitrinen und Schaukästen. Wkladki dla lóžek - Betteinsätze.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!