Compass 1917, IV. Band - Page 182

Book title
Compass 1917, IV. Band
Book description
Informationen zu rd. 70.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Österreich-Ungarns nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
182
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000237-8/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000237-182
Content
Kreml] Křiž. Kremli Georg, Ödenkirchen 1909. Krendl Lud w., Ulrichsberg2000, 1509, 2151. Křenek a František synové, Frankstadt 188G, 2140. Kronek V., Frankstadt 1886. Krengel Wilhelm, Krakau 704. Krenn Alexander, Urfahr 919. Krenn Franz, Graz 314, 1417. Krenn Georg, Gaming 2297. Krenn Hanns, Brettstein 883. Krenn’s Ignaz Wwe., Weyer 1236. Krenn Johann jun., Linz 1573. Krenn Josef, Kühlbacli 1480, 1200. Krenn Josef, Wien 749. Krenn Stefan, Unterkötting 1286. Krenn & Gaumannmiiller, Wien 1036. Krenner Alois, Bischoflack 1301. Krenthaler Franz, Sehottwien 50, Wien 3. Křepela Josef, Wien 1529. Křepinsky Karel, Turnau 951. Krepinsky Karl, Wien 693. Krepí V. & J. Bayer, Krcm-sier 1247. Krepp Ind. Ges. m. b. H. Osterr., VVien 2d04. Krepp, Mahler, Micbler, Wien 90 Krepp K. & Co., Wien 2134. Kreppei Salomon, Ürohobycz 1105. Krepella Ferdinand, Wien 1691. Kress & Bernard, Frag 141. Kressel Georg & Co., Bregenz 984. Křestán Josef, Wien 1636. Křestan Josef & Comp., Triesch 2091. Kretsch Jacques, Wien 245,2327. Kretsohek Emerich, Wien 368. Krctschman H., Elbogen 237. Kretschmar Guslav, Waidhofen a. d. Ybbs 1684. Kretschmer F. G. & Co., Wien 589. Kretschmer Fianz, M.-Neustadt 1620. Kretschmer Hynek nást., Nou-Paka 2195. KretschmerIgn., Neu-Paka 1967. Kretschmer Josef, Bodenbach 1811, 1758. Kretschmer Josef, Gablonz 946- Kretschmer Jesef, Gablonz 887. Kretschmer Josefine, Wien 245. Kretschmer Karl, St. Nikola 2149. Kretschmer Wenzel, Prag 735. Kretzschmar Friedrich, Wien 368. Kretzschmar & Renker,Wien 693. Kreuchel Ferd., Wien 740. Krcuter Lambert, Wien 770. Kreutner Thomas, Friedeberg 801. Kreutz Ferdinand, Morawitz 134, 1577. Kreutz Theodor, M.-Ostrau 131. Krentzemberg Gennaro de. Aich-holz 2111. Kreutzer Alois, Nikolsburg 499. Kreuzdorfer Dachziegel u. Elek-trizitäts Ges. m. b. II., Kreuzdorf 2383. Kreuzdorfer Ziegelei, Ges. m. b. H., Kreuzdorf 29, 2385. Kreuzer Christian, Wien 2293. Kreuzer M. &Sohn, Wien 1656. Kreuzer Stefan, Pyhrn 46. Kreuzer & Leistner, Eger 112. Kreuzig Franz, Graz 703. Kreuziger Willibald, Wien 368. Kreuzinger Adam, Eger 2296. Kreuzinger Anton, Znaim 789. Kreuzinger Bernhard, Deutsch-Liebau 1978. Kreuzinger Job-, Wien 90. Kreuzinger Josef,M.-Rothwasser 1901. Kreuzinger Josef, Schönbach 786. Krevnik Jos., Pardubitz 932. Kreyca & Fischer, Wien 749, 1362. Kreysa Adolf, Pilsen 905. Kreysa Anton, Pilsen 905. Kreysa F., Stankau 53, 674, 297. Krichbaum Alois, Voitsberg 155 Krichbaum Michael, Zell bei Zellhof 834. Krichebner Jose f, 111 nsb ru ck 462. Krichenbaum Marie, Wien 1258 Kfiöka Ccuek, Kolin 123. Kricka Vinzenz, Prag 141. Kriekl Ernest & Schweiger, Wien 2172. Kriekl L., Wien 2101. Křidlo V. A., Prag 515, ‘45341. Kriebauni Josef, Wien 589. Kriebel Emil, Prag 2197. Kriebernig Th., Wien 368. Kriebler Alois Wien 368. Kriechbaum Anton, Oplotnitz 1212. Kriechbaum Josef, Straßwa.lcben 828. Kriechbaum Josef, Zell 834. Krieg Johann Jakob, Weiz 60, 301, Oberdorf 289. Kriegeistein Ernst, Graslitz 777. Krieger Carl, Wien 1131. Krieger Franz, Salzburg 671. Krieger Franz, Schönbach 149. Krieger Franz, Wien 2255. Krieger Leopold, Leoben 760. Krieger M., M.-Ostrau 930. Krieger Salomon, Bystra 1412. Krieger & Reich, Jaroslau 2362. Kriegisch Eduard, Wagstadt 1286. Kriegl Franz, Wien 1529. Kriegl & Comp., Starunia 1115. Kriegler D. & Comp., Wien 368. Kriegmaier Ferdinand jun., Niederthal 1432. Kriegsauer Fridmann, Wien 2318. Kriegs-Handels - Zentrale, Ges. m. b. H., Krakau 1423, 317, 198. Kriegskreditbank, Ges. m. b. H., Innsbruck 2362. Kriegsverband der Leinenin-dustrie, Wien 1974. Kriesch H., Wien 965. Kriesche Emil, N.-Langenau 1907, 1990. Kriesche Franz jun., Steinschönau 230. Kriesche L., Prag 933. Kriesche Robert, Antoniowald 209. Krieser Wiener Wäsche-Werk-stätte, Wien 2040. Křikava Vladimir, Juugbimzlau 806. Krile M., Gravosa 254. Krimmer Rudolf, Lemberg 1092. Kringlet' Adolf, Wien 718. Krinke & Jörn, Arnsdorf 209. Krinninger josef, Brünn 2233. Krinninger Julius, Brunn a. G. 1163, Graz 1163. Krippel Wilhelraine, Wien 2040. Krippner Johann, Wien 2040. Kris M., Wien 940. Krisch Anton Söhne, Karlsdorf 467, 1477. Krisch E., Gr.-Walten 803. Krisch Eduard, Wien 368. Krisch Eduard (Schneider), W ien 2040. Krisch Franz, Wien 1656, 1691. Krisch Innozenz, Römerstadt 1995, 1914. Krisch Josef, Wien 2040. Krisch Moritz, Gröditz 1733. Krisch Richard, Tesehen 261. K'isch Robert, Badgastein 2291. Krischer Meilecli, Jasio 1091. Krischke Ernst, Bielitz 1939. Krisehke Robert, Bielitz 619. Krise C., Prag 2123. Krishaber Franz, Wien 693. Krishaber Johann, Wien 215. Krishaber L., Wien 2101. Krismer Franz, Imst 891 -Krisper Anton. Laibach 1571. Kr'sper Hermine, Wien 2011. Krifi Carl, Wien 1529. Kriss E. & P. .Singer, Kolouiea 1108, 1142. Kriss Samuel, Kolomea 316. Kriss, Bartfeld i. Safran, Bó-brka 8. Krist Alois, Neutitschein 498. Krist Anna, Mödling 1431, 1576 Křišta Anton & Co., Prag 516. Křištan Joža, Iglau 634. Kristen Albert, Ebergassing 168, Götzendorf 170, Mödling 178. Kristen Anna, Chilczyce 1179. Kristen & Co., Prag 1623. Krištofová Marie, Jungbunzlau 2299. Kritseha Adolf, Prag 1993, Pankrac 1991. Kritz Franz, Wien 1848. Křivan Augustin, Wodnan 157. Krivanec Franz, Salzburg 2089. Křivanec J..sef, Wien 718. Křivánek Ant., Domaschow 886. Křivánek Em., Chrudim 625,986. Křivánek Karl, Königinhof 995. Křivý Franz, Brünn 108-Kriwanek Alois, Wien 1656. Ktiwanek Heinrich, Wien 160, 1076. Kriwatsehek, „Delphin“, Filter-u. Kunststeinfabr., Guntrams-dorf 456. Křiwinka Johann, Briinn 1265. Křiž Adolf, Brünn lt 98. Križ Jan, Ung.-Ostra 1856. Křiž Johann, Prag 2082. Křiž Josef, Prag 2082. Kříž Karel, Petschek 1213. Křiž Karl, Austerlitz 1263. Křiž Karl, Prag 1834. Křiž Ludwig, Beraun 1174, 1263. Křiž Siegmuud, Prag 2082. Křiž Venceslav, Ragusa 1589. Křiž Wenzel, Prag 2982. Kříž & Kylar, Zbeünik 1930,2001.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!