Compass. Industrielles Jahrbuch 1928: Tschechoslowakei. - Page 15

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1928: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
15
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000082-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000082-15
Content
Allgemeine Inhalts übersicht. Firmenverzeichnis weißes Papier) nach 16 Hauptbranchen und 97 Gruppen (siche Seite 13) sowie nach Orten geordnet. Enthält von ungefähr 35.000 Industrie-, Handelsund Export-Unternehmungen, Daten über Firmawortlaut, Inhaber, Prokuristen, Niederlagen, Gründungsjahr, Telegrammadresse, Arbeiterzahl, Art der motorischen Kraft, Pferdestärken, Erzeugnisse, Spezialartikel, Produktionszahlen, Export, Telephon, Postsparkassenkonto, Bankverbindung etc. 353-1849 Bankierbuch, Banken, Wechselstuben und Bankhäuser .... 1852—1907 Warenverzeichnis graublaues Papier) über 7000 Artikel alphabetisch geordnet. Bei jedem Artikel werden alle Firmen angeführt, welche denselben erzeugen. (Das Verzeichnis ist ein redaktionelles) .... 1938 Warenverzeichnis der Händler (w e i ß e s P a p i e r) . . . . 2322 Inhaltsverzeichnis (weißes Papier, vorne). Alphabetisches Gesamtregi ster aller Firmen (ohne Unterschied der Branche oder des Ortes). Enthält die Namen von 35.000 Firmen mit Angabe der Seitenanzahl im Werke, so daß jede Firma sofort nachgc-schlagen werden kann..............21 Ortsverzeichnis (rosa Papier), alphabetisch geordnet. Anführung sämtlicher Orte, aus welchen Firmen gebracht werden, mit genauer Angabe der Seitenzahlen, wo der bezügliche Ort mit allen Firmen zu finden ist . 209 Allgemeine Bemerkungen. Firmen mit X Zeichen sind nicht protokolliert. Der Firmawortlaut ist durchgehends in Kursivlettern gesetzt. Ist der Name der Inhaber einer Firma mit dem Firmawortlaut gleichlautend, so ist er nicht separat erwähnt; bei Übereinstimmung des Zunamens sind die Inhaber nur mit dem Anfangsbuchstaben bezeichnet. Ist das Domizil der Inhaber nicht mit dem Sitze der Firma gleich, so ist es, soweit es bekannt war, dem Namen in Klammer beigesetzt. Všeobecný přehled obsahu. Seznam firem (b í 1 ý p a p í r) uspořádán dle 16 hlavních oborů a 97 skupin (viz str. 13), j akcž i dle míst. Obsahuje kolem 35.000 průmyslových, obchodních a vývozních podniků, údaje v znění firmy, jména majitele, prokuristů, skladů, rok založení, adresy telegramů, počet dělníků, způsob pohonné síly, počet koň. sil, výrobky, speciální výrobu, množství vyrobené, vývoz,telefon, účet šekového úřadu, bankovní spojenní atd. 353-1849 Bankovní seznam, banky, směnárny a bankovní domy .... 1852—1907 Seznam zboží (šedomodrý papír)» přes 7000 druhů, abecedně seřazených. U každého druhu zboží jsou uvedeny firmy, které toto vyrábí. (Seznam tento jest redakčně uspořádán) . 1938 Seznam zboží obchodníků (bílý papír)....................... 2322 Seznam obsahu (bílý papír v p ře d u). Abecední rejstřík všech firem (bez rozdílu oboru neb místa). Obsahuje jména 35.000 firem s udáním stránky díla, takže každá firma ihned nalezena býti může . . .... 21 Seznam míst (růžový papír) abce-dně seřazený. Všechna místa, z nichž firmy jsou uvedeny, s přesným ožnače-nírn čísla strany, kde dotyčné místo s firmami nalézti možno .... 209 Všeobecné poznámky. Firmy označené X nejsou protokolovány. Znění firmy jest veskrz ležatým písmem sázeno. Je-li jméno majitele firmy se zněním firmy totožné, není toto zvlášt uvedeno; při stejných jménech majitelů jsou tito začátečním písmenem označeni. Není-li bydlištq, majitele totožné se sídlem firmy, jest uvedeno, pokud známo, v závorkách.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!